Radża Joga Śhigatse - polub nas na Facebook'u

Czym jest Raja Yoga
Kurs Raja Yogi
01. Cel i środki
02. Zasady
03. Szkoły tajemne
04. Ścieżka
05. Wyniki
06. Jama
07. Nijama
08. Asana
09. Pranajama
10. Pratyahara
11. Przygotowanie
12. Dharana
13. Imaginacja
14. Dhyana
15. Inspiracja
16. Samadhi
17. Kontemplacja
18. Samjama
19. Intuicja
20. Oświecenie
21. Na drogę
22. Literatura cytowana
12 stopni ku Bogu
Pieczęć Inicjacji
Duchowy Nauczyciel
Etapy początkowe
Guru i Mistrzowie Mądrości
Medytacja Raja Yogi
6 Lekcji Radża Jogi

Raja Yoga

12 Stopni ku Bogu

Królewska ścieżka wtajemniczenia posiada dwanaście stopni inicjacji. Stopnie te zgrupowane są w cztery wielkie Kręgi Wtajemniczeń. Stanowią one cztery wielkie klasy czy koła nauk i praktyk, a każde ma swoje kierunkowe idee i metody pracy. W każdym z czterech Wielkich Kręgów Wtajemniczeń mamy po trzy inicjacje. Czasami bardzo wielkie istności duchowe użytkują tylko wspomniane cztery wielkie poziomy inicjacji, jednakże ma to wydźwięk skróconej ścieżki i tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach może być użytkowane. Kolejność inicjacji odpowiada kolejności w jakiej otwierają się płatki w ośrodku serca. Kwiat, a ściślej pąk kwiatu serca układa się w taki sposób, że po trzy płatki kwiatu stanowią jeden krąg płatków. I w ten sam sposób udzielane są kolejne przekazy nauk i praktyk w jodze królów.

Przewędrujemy teraz przez ogólną charakterystykę czterech wielkich Kręgów Wtajemniczenia, które można nazwać skróconą ścieżką inicjacji. Możemy pamiętać, że jest to próba ujrzenia całej ścieżki jakby z boku i zobaczenia jak pracuje ta najwyższa joga.

I. BRAHMA-WIĆARA

Pojęcie to dosłownie oznacza tyle co "Orędzie Boga", gdyż Brahma znaczy Bóg w sensie absolutu wszystko ożywiającego poprzez swój boski oddech czy tchnienie, a wiczara wskazuje na przekaz lub orędzie, na żywą naukę. Sufi używają tutaj terminu Gatha, co znaczy "Oddanie się Księdze". Prawdziwie jest to Sutrayana - pojazd Księgi. Zarówno Nauczyciel jest Księgą jak i Natura jest Księgą, świętym manuskryptem, który uczymy się czytać poprzez słuchanie słów duchowej nauki. Inicjowani adepci studiują siedem aspektów wedy (gnozy) poprzez słuchanie nauk z siedmiu ezoterycznych przedmiotów: symboliki, metafizyki, oddychania, intuicji i wglądu, zwyczajów i wierzeń, codziennego życia (sztuki życia) oraz z zakresu moralności (ścierania ego). Pierwszy Krąg Wtajemniczeń zawiera w sobie trzy rodzaje praktyki jogi o których zostało wiele powiedziane: karma jogę, bhakti jogę i dźnana jogę, które sufi zwą odpowiednio kedmat, aszika i hikma.

Siedem rodzajów nauk używanych czasem za siedem mniejszych wtajemniczeń (co w sumie daje szesnaście, a nie dwanaście) pozwala przejść aspirantom tej ścieżki przez trzy stopnie inicjacji zwane trzema filarami jogi królewskiej, odpowiednio określonymi jako praca, p/oddanie, mądrość. W istocie te trzy słowa oddają w kolejności znaczenie terminów karma, bhakti i dźnana. Przebudzenie rozumienia i zrozumienia jest przewodnią nutą duchowego osiągu i urzeczywistnienia w tej formie jogi. Mówimy, że osoba przebudzona nie ocenia ciebie tylko rozumie. Można też to rozumienie nazwać przebudzeniem intuicyjnej natury miłującej mądrości. Serce staje się Księgą doskonałej mądrości pełnej współczucia i miłosierdzia (Pradźnia paramita hrydaja sutra).

Czara Mądrości Boskiej Wiedzy to właściwa praca Pierwszego Wielkiego Kręgu. Studia duchowe można nazwać też "oddychaniem czarą wiedzy". Pierwsza i ogólna inicjacja jest tutaj fundamentem. Kedmat u sufich czy karma joga u ryszich oznacza przyjęcie do pracy duchowej. Kto nie chce pracować nad sobą, kto nie chce pracować dla nauczycieli, kto nie chce pracować dla ścieżki, ten nigdy niczego nie osiągnie. Pierwszą ceną postępu jest własny wkład pracy. Sens karma jogi to przepracowanie, usunięcie wszelkich przeszkód pojawiających się na ścieżce, przeszkód w kontakcie z nauczycielami, ścieżką i nauką. Oczyszczenie na wielu poziomach jest skutkiem pracy. Podstawowe motto kedmatu u sufich jak i w karma jodze jest "praca duchowa nie dla siebie". Kiedy miłująca i rozumiejąca mądrość, boska wiedza zostają przebudzone, wtedy jesteśmy gotowi do wkroczenia do Drugiego Kręgu Wtajemniczeń.

II. BRAHMA-DHARANA

Jest to skupienie się na Bogu, utrwalenie uwagi na ożywiającym boskim oddechu duszy. Dosłownie znaczy to tyle, co "Bóg Skoncentrowany". Joga używa czasem terminu Upasana, co oznacza wszelkie rozważania i rozmyślania dotyczące boskości i samej istoty Boga. Sufi użytkują termin Murakhaba, co znaczy po prostu odpowiednio mocno skupiony stan umysłu, psychiki. Jest to utrwalenie uwagi i przykucie jej do pożądanego przez nas obiektu. Tradycja suficka cały Drugi Wielki Krąg Wtajemniczeń zwie terminem GITHA, co oznacza "Oddanie się Pieśni". Budząca się pieśń duszy nazwana przez mistyków "Pieśnią Powrotu", zaczyna być słyszalna lub odczuwalna jako ogromna tęsknota (Iszq).

Kolejne poziomy wtajemniczenia odsłaniają najpierw ścieżkę i cel życia poprzez studia nad koncentracją i jej zastosowaniem dla duchowego osiągu jednostki ludzkiej, aby później przejść do odkrywania zależności od natury i do uświadomienia sobie praw natury (kosmosu), a poprzez ten stopień do odkrycia własnej zależności od Boga. Studia nad zależnością od Boga/Absolutu odsłaniają wewnętrzny związek z Najwyższą Istotą i ukazują całą wewnątrzzależność ludzkiej istoty we wszystkich poziomach jej istnienia. Ten ostatni poziom studiów i praktyk sufi zwią tałłakkul, a joga nazywa to brahmasraja. Całokształt studiów i praktyk poziomu Drugiego Wielkiego Kręgu prowadzi do pełni wtajemniczenia duchowego. Dopiero bowiem szósty poziom inicjacji jest właściwie nazwany Inicjacją lub Wtajemniczeniem. Pięć wcześniejszych błogosławieństw dopełnia się w jedną wielką całość dopiero wraz z szóstą kolejną inicjacją. I dopiero taka osoba może powiedzieć o sobie, że jest Inicjowana czy Wtajemniczona w ezoterycznej szkole duchowej radźa jogi czy też w zakonie sufi. Wcześniej zwykle obowiązuje przyrzeczenie milczenia w tych kwestiach, które powiązane są z inicjacjami i poziomami czy stopniami.

Brahama - Dharana zwana jest też Kręgiem Zaawansowanych Nauk lub Kręgiem Wielbicieli. Sufi zwą to ścieżką Aszika - Uwielbienia. Jest to nie tyle zwyczajne uwielbienie, ile prawdziwe i realne p/oddanie i poświęcenie się ścieżce, nauczycielom i naukom. Dusza wielbicieli tego kręgu reaguje na wszelkiego rodzaju piękno w muzyce, poezji, w sztuce, a także w sytuacjach życia. Oddźwięk na zjawiska subtelnej natury, ekstatyczny zachwyt połączony z głęboką tolerancją i skłonnością do przebaczania, a także pokorna akceptacja to główne kierunki postępu duchowego aspiranta z tego Zaawansowanego Kręgu.

Mówimy, że koń ego idzie tam, gdzie lejce ducha go kierują. Cecha zwana takością także jest widoczna. Akceptacja tego co lubimy tak samo jak i tego co nie lubimy zaświadcza właśnie o takości i stałości ducha. W ten sposób osiągamy pewną gotowość do wniknięcia w kolejną przestrzeń wtajemniczenia.

III. BRAHMA-DHJANA

Oto i Krąg "Płynięcia do Boga" lub "Pływania w istnieniu Boga". Oczywiście zawiera trzy kolejne kroki inicjacyjne: poziom siódmy, ósmy i dziewiąty. Sufi nazywają to sangatha, co wskazuje na Wyższą Księgę lub na Wyższy Krąg Nauki i Praktyki. Dhjana wskazuje na nieustającą kontemplację Boga na wszelkie możliwe sposoby. Jest to krąg, w którym praktykuje się kolejno zatracenie swej własnej małej jaźni w istocie żyjącego Nauczyciela i Hierofanta, potem w istocie Mesjasza, proroka lub awatara, który ścieżkę zapoczątkował (Rasul), a następnie w samej esencji Boga. Przynosi to w końcu całkowite oczyszczenie, oświecenie i wgląd w prawdę. Sufi określają te trzy stopnie rozpuszczenia jaźni terminem fana (roztopienie). Pokazuje to faktyczny sens pojęcia dhjana w jodze.

Płynięcie do Boga przez naturę joga nazywa wirt, zaś sufi mówią tutaj zirt (as-sirt). Kontakt z naturą i odkrycie jej jako ciała Boga jest wielkim mistycznym osiągnięciem. Kolejnym szczeblem jest odkrywanie Boga jako Iśwara (u sufich Rasul), czemu służy joga kanałów i energii, a nade wszystko pojazd mantr i łasif opisujących w istocie wybrane aspekty boskości. Ostatnim krokiem jest osiągnięcie stanu Parambrhmana, który sufi zwą Allh. Wszystko to służy dotknięciu ostatecznej prawdy, którą jest sam Bóg, osiągnięcie tylko tego co na prawdę jest.

Adept ósmego poziomu inicjacji jest nazywany prawdziwym uczniem, tym który zrealizował prawdziwie ścieżkę ośmioraką i uczniostwo. Oznacza to posiadanie wszystkich niezbędnych kwalifikacji duchowych w ilościach i jakościach, które są wystarczające. Prawdziwy uczeń to jest Uczeń. Radźa joga zwie go Czela, zaś sufi nazywają go Murid. Jakże szybko po osiągnięciu Inicjacji, stajemy się prawdziwymi Uczniami Boga.

Adeptem ścieżki jest osoba urzeczywistniająca pracę Brahma- Dhjany zwaną w terminach jogi Wiwekam Dźnianam, czyli intuicyjną wiedzą zrodzoną ze świadomości ostatecznej rzeczywistości. Pojęcie Tarakam Dźnianam również pokazuje urzeczywistnienie adeptów tej klasy duchowej. Mądrość wyższej, kosmicznej jaźni posiada moc wyzwolenia z narodzin i śmierci, posiada moc uwolnić z bólu i cierpienia każdą istotę.

IV. BRAHMA-SAMADHI

Przybyliśmy już do ostatniego z czterech Wielkich Kręgów Wtajemniczenia. Wszyscy adepci poprzedniego pojazdu zowią się tytularnie Sufi. Teraz osiągane jest poprzez praktykę "Światło Ekstazy Boga". Samadhi jest w radźa jodze realizowane jest w trzech kolejnych krokach: sabikalpa, nirbikalpa i mahasamadhi. Ostatnie jest wielkim wyzwoleniem prawdziwej istoty i ostatecznym zwycięstwem duszy. Już nirbikalpa jest niezmienne i ponadczasowe, jednak prawdziwa wielkość, chwała i majestat duchowej istoty ukazują się przy końcu ścieżki.

Można ten Krąg nazwać praktyką "Stawania się Bogiem" w całej swej okazałości. Tutaj realizowane jest to, co można wyrazić słowami: "Ja i Ojciec mój jednym jesteśmy". Suficki szeikh czy khalif jest praktykiem sabikalpa, co oznacza rozwój mocy Słowa mówionego. Odpowiednio są oni natchnionymi źródłodawcami nauk i strażnikami ścieżki, jako że przebyli ją aż do całkowitego oczyszczenia duszy (puruszy). Maszeikh zaś oraz Murszid to najprawdziwsi Nauczyciele, pochłonięci przez nirbikalpa i wolni od materialnych uwarunkowań świata. Cały ten Krąg to ucieleśnienie prawdziwego Guru, którym jest sam Bóg. Można ten cały Krąg Wtajemniczenia nazwać Wewnętrznym, czyli sangitha, jak to właśnie czynią wielcy sufi. Ludzka istota staje się adeptem/tką radźa jogi z tytułem Baba lub Pir(-ul-Mulkh), co oznacza Patriarchę, Duszę duszy, autentycznego Przywódcę Duchowego stada.

Hum!

Raja Yoga

© 2003-2008 Bractwo Złotej Szaty Świątyni Mądrości Śigatse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: raani@shigatse.pl